Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2011-07-25 07:56:18 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

I. Nieruchomości położone w miejscowości Sułkowice, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój, oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Sułkowice jako działki :


     1. działka nr ew. 140 o pow. 0,10 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana,na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka położona jest na na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 24851, cena nieruchomości 3 090,00 zł


     2. działka nr ew. 160 o pow. 0,50 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka ta położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 24851, cena nieruchomości wynosi 17 450,00 zł

II. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.
III. W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem w Miejscowym Panie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój) .
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: