Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

2011-10-20 12:18:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej.

Solec – Zdrój 20.10.2011

Znak: GPŚ.II.6641.20.2011

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej.

 

Przedmiot zamówienia :

-        podział geodezyjny działki nr 356/1 o pow. 0,76 ha położonej w miejscowości Solec - Zdrój, gm. Solec – Zdrój stanowiącej własność Gminy Solec – Zdrój. Podział ma na celu wydzielenie działki o powierzchni 0,5193 ha natomiast pozostała część działki ma stanowić drogę dojazdową do działki o nr 356/2. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego zastabilizowania znaków granicznych w nowo wydzielonych działkach.

 

 

Termin realizacji zamówienia : od 28.11.2011 – 30.12.2011

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Sposób przygotowania oferty :

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.

 

Termin i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć do 20.11.2011r w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja10, 28-131 Solec – Zdrój, piętro 1, pok. 18.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia :

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. nr 8 lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 36.

 

 

W załączeniu:

-        Formularz ofertowy (do pobrania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: