Ogłoszenie

2011-12-01 11:14:31 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2012 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczących:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób poprzez

- wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej w odpowiadającym standardom dla tego typu usług w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój.

- środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 324 000,00 zł.

Dotacje będą przyznane odpowiednio:

ad.pkt. 1 - miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania, w 12 transzach : styczeń-grudzień 2012r. miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczone na realizację zadania

Termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2011 roku.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2011 roku w trybie konkursu otwartego. Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

- cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie objętych postępowaniem konkursowym. W 2011 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 330.492,00 zł.

 

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: