ZAWIADOMIENIE

2012-01-23 08:53:08 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa

 

Solec Zdrój dn. 18.01.2012

Znak: GPŚ.I.6220.5.2011

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) oraz art. 30, 33, 74 ust. 3 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych.


W gminie Pacanów przedsięwzięcie usytuowane jest w granicach nieruchomości nr ew. 3900; 3874; 2887/1 - obręb 0001 Biechów, 501/10; 485; 471; 472; 473; 474; 362; 363; 364; 365 - obręb 0021 Wójcza, 846/2; 847/2; 848/3; 1240; 847/1; 1239; 1263; 1265; 1266; 1242; 1244; 1219; 1220; 889/5; 890/2; 1221; 1245; 1222 - obręb 0022 Wójeczka.

W gminie Solec Zdrój 1136/2; 1136/1; 1369; 765; 277; 196; 72; 73; 74; 75; 110; 111; 112; 114; 115; 116; 651; 336; 337; 338; 339; 451; 499; 518; 507; 584; 585; 586; 587; 588; 448; 637; 652; 653; 654; 670; 674 obręb 0006 Piestrzec, 7/1; 24; 25; 26; 27/2; 28; 29; 150; 151; 152; 172 obręb 0004 Magierów, 33; 34; 37; 44; 45/1; 69; 117; 104; 149; 70; 18; 363/5; 474; 364 obręb 0017 Zborów, 1671; 1672; 1619; 1831; 1741; 2098; 2349; 397; 284; 424; 425; 426; 494/1; 96; 286; 285; 115; 681; 683/1; 3599 obręb 0002 Kików, 60; 94; 99; 81; 82/1; 82/2; 83obręb 0013 Zagaje Kikowskie, 261; 258; 342; 103; 107; 102; 155; 1 obręb 0009 Sułkowice.

W gminie Busko Zdrój 91;139; 151; 152; 154; 157; 161; 182; 220/2; 221/2; 222; 223; 224; 225; 226; 243 obręb 0035 Skotniki Małe, 21; 86; 92; 95 obręb 0001 Baranów, 351; 351\4; 383\1; 386\1; 479; 480\3; 480\5; 480\7; 495; 498; 499; 500; 518 Obręb 0034 Skotniki Duże, 61; 88; 96; 97; 101; 121; 139; 140; 171; 449 obręb 0030 Radzanów.


Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole z dnia 14.09.2011 uzupełniony pismami z dnia 16.12.2011r. oraz 09.01.2012r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 69 ust. 1. ww. ustawy wnioskodawca zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożył kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Zakres raportu określony zostanie po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, o czym organ poinformuje strony.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solec Zdrój.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Projekt budowlany na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Solec Zdrój w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ww. ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urzędu gminy Pacanów oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 8 w godz. 700 – 1500.
                                                                                       Z up. Wójta

                                                                           mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                    Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                                   Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: