ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:36:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Solec Zdrój, dn. 03.04.2012r.

 

Znak: GPŚ.I.6220.2.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

                                                    zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pn. Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96  MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych

oraz, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W gminie Pacanów przedsięwzięcie usytuowane jest w granicach nieruchomości nr ew. 3900; 3874; 2887/1 - obręb 0001 Biechów, 501/10; 485; 471; 472; 473; 474; 362; 363; 364; 365 - obręb 0021 Wójcza, 846/2; 847/2; 848/3; 1240; 847/1; 1239; 1263; 1265; 1266; 1242; 1244; 1219; 1220; 889/5; 890/2; 1221; 1245; 1222 - obręb 0022 Wójeczka.

W gminie Solec Zdrój 1136/2; 1136/1; 1369; 765; 277; 196; 72; 73; 74; 75; 110; 111; 112; 114; 115; 116; 651; 336; 337; 338; 339; 451; 499; 518; 507; 584; 585; 586; 587; 588; 448; 637; 652; 653; 654; 670; 674 obręb 0006 Piestrzec, 7/1; 24; 25; 26; 27/2; 28; 29; 150; 151; 152; 172 obręb 0004 Magierów, 33; 34; 37; 44; 45/1; 69; 117; 104; 149; 70; 18; 363/5; 474; 364 obręb 0017 Zborów, 1671; 1672; 1619; 1831; 1741; 2098; 2349; 397; 284; 424; 425; 426; 494/1; 96; 286; 285; 115; 681; 683/1; 3599 obręb 0002 Kików, 60; 94; 99; 81; 82/1; 82/2; 83obręb 0013 Zagaje Kikowskie, 261; 258; 342; 103; 107; 102; 155; 1 obręb 0009 Sułkowice.

W gminie Busko Zdrój 91;139; 151; 152; 154; 157; 161; 182; 220/2; 221/2; 222; 223; 224; 225; 226; 243 obręb 0035 Skotniki Małe, 21; 86; 92; 95 obręb 0001 Baranów, 351; 351\4; 383\1; 386\1; 479; 480\3; 480\5; 480\7; 495; 498; 499; 500; 518 Obręb 0034 Skotniki Duże, 61; 88; 96; 97; 101; 121; 139; 140; 171; 449 obręb 0030 Radzanów.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole z dnia 14.02.2012r. (data wpływu 17.02.2012r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie § 3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

 

Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solec Zdrój.

Zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Projekt budowlany na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji w sprawie każda ze stron postępowania w ciągu 14 dni od upływu terminu składania uwag i wniosków może zapoznać się z treścią całości dokumentacji w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 8 w godz. 700 – 1500 oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Stopnica oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 8 w godz. 700 – 1500.

                                                                           

 

Z up. Wójta 
                       
mgr inż. Grzegorz Jabłoński
                                                    Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: