OBWIESZCZENIE

2007-12-31 12:28:07 Obwieszczenia

URZĄD GMINY
28-131 Solec-Zdrój
woj.świętokrzyskie
Solec-Zdrój, dnia 2007.12.31
Znak: GKB.I.733 1-43/07


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ podaje się do publicznej
wiadomości, że w dniu 2007.12.31. została wydana decyzja w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie obiektów infrastruktury
społecznej na rzecz Gminy Solcu-Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Budowie hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu-Zdroju, na działce oznaczonej nr
ew. 360/1,
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju
w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w
godzinach 7:15 -15:15 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 14.01.2008.Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: