Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2012-08-14 09:36:29 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

  1. Nieruchomość położoną w miejscowości Włosnowice, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Włosnowice jako działka :

-        dz. 472/1 o pow. 0,31 ha położona w miejscowości Włosnowice

nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową do głębokości 70 m od drogi, pozostały teren to uprawy rolne.

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24 851/1

Cena nieruchomości 22 787,00 zł

 

II. Opisana nieruchomość  podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z  przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: