ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:26:06 Obwieszczenia

Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej.

Solec-Zdrój, dn. 28.09.2012r.

 

Znak: GPŚ.I.6220.6.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

 

 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Zakładu Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a z dnia 14.09.2012r. (data wpływu 17.09.2012r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 33, 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397). Zgodnie z ww. ustawą dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. Wójt Gminy Solec-Zdrój, po zasięgnięciu opinii właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. sołectwie Solec-Zdrój.

Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 4 w godz. 700 – 1500.

 

 

 

                                                                  Z up. Wójta

                                                                  mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                                  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                                  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: