OBWIESZCZENIE

2013-01-22 09:55:01 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: GPŚ.I.6220.6.2012 z dnia 21.01.2013r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a.

Solec Zdrój, dn. 21.01.2013r.

Znak: GPŚ.I.6220.6.2012

         

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: GPŚ.I.6220.6.2012 z dnia 21.01.2013r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a.

Z pełną treścią postanowienia oraz zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju – Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4 w godz. 700 – 1500

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 KPA strony mogą być zawiadamianie o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

 

 

 

                                                                 Z up. Wójta 
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                    

 

Zobacz również: