OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-07-01 07:46:20 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż.

 Solec – Zdrój dnia 1.07.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:


  1. Nieruchomości położonej w miejscowości Solec - Zdrój, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącej własność gminy Solec – Zdrój, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec - Zdrój jako działka :

    nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie ,,B”ochrony uzdrowiskowej.

    Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

    Cena nieruchomości 37 850,00 zł netto


Przedmiotowa nieruchomoś nie znalazła nabywcy w przetargu ustnym nieograniczonym dnia 3.08.2012 ,12.10.2012 i 17.05.2013. Cena nieruchomości obniżona została o 50 % .

II. Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

III. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

IV. Przetarg odbędzie się dnia 09.08.2013 o godz.900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro).

V. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia 06.08.2013 na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

    Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 06.08.2013 do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dniu po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 4 w godzinach pracy Urzędu

lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 36.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.


Zobacz również: