OBWIESZCZENIE

2014-01-30 10:11:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p. zm) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p. zm.)

 Solec Zdrój, dnia 29.01.2014.

Znak: GPŚ.III.6220.1.2013


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p. zm) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 29.01.2014r. Znak: GPŚ.III.6220.1.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach :


I. O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój”


oraz zostały

II. Określone środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn: „Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój”z przebiegiem trasy określonej na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji.


Planowany wodociąg magistralny jest zlokalizowany w obrębach ewidencyjnych Kików i Piasek Mały w gminie Solec Zdrój. Jego realizacja ma na celu połączenie w pętlę istniejącego układu sieci wodociągowej w w/w miejscowościach, co spowoduje wyrównanie ciśnienia w układzie wodociągowym oraz możliwość dwustronnego zasilania obiektów w wodę na omawianym terenie. Rozpatrywany odcinek od strony wschodniej zostanie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej na wysokości działki nr ew. 2923 obręb ew. Kików, następnie trasa przebiega wzdłuż drogi gminnej Kików-Piasek Mały na północny-zachód do wysokości działek nr ew. 44 i 54 obręb Piasek Mały (przed skrzyżowaniem z drogą nr ew. 30).

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę ok. 1220 m odcinka sieci wodociągowej magistralnej Ø160 ciśnieniowej oraz budowę pompowni – stacji podnoszenia ciśnienia wody na działce nr ew. 44 w m. Piasek Mały.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 12 w godz. 700 – 1500

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa)

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Nr 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Solec - Zdrój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

      1. Strony poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec – Zdrój, BIP, sołectwach Kików i Piasek Mały

      2. A/a

Zobacz również: