Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-06 13:24:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży.

 

  1. Nieruchomość położoną w miejscowości Zagórzany, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagórzany jako działka :

    nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe.

    Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24 851/1

    Cena nieruchomości 18 580,00 zł

II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: