Ogłoszenie

2015-07-28 12:25:52 Obwieszczenia

o przeprowadzeniu konsultacji w celu uzyskania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Czas trwania konsultacji : 28 lipca 2015-19 sierpnia 2015r. Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie do pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@solec-zdroj.pl

                                                                                                                    PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr

 

 

Rady Gminy Solec-Zdrój

 

 

z dnia

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia  Wieloletniego programu współpracy  Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1118; zm.: 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146)

 

Rada Gminy  Solec-Zdrój uchwala co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

Po przeprowadzeniu  wymaganych prawem konsultacji, przyjmuje  się Wieloletni program współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                         PROJEKT

 

  

 

 

Załącznik

 

do uchwały Nr ..................

 

Rady Gminy Solec-Zdrój

 

z dnia................................

 

 

 

 

Wieloletni program

 

współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020.

 

 

§ 1.

 

Program współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma na celu budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w realizacji ważnych celów społecznych na rzecz mieszkańców gminy Solec-Zdrój, a w szczególności:

 

- zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy,

 

- umacnianie poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnej wspólnoty,

 

- integrację społeczności lokalnej,

 

- promowanie osiągnięć wspólnoty lokalnej.

 

                                                                      

 

§ 2.

 

Podmiotami programu współpracy z Gminą mogą być organizacje pozarządowe, w tym: stowarzyszenia i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

§ 3.

 

 

Współpraca organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, otwartej konkurencji i jawności.

 

 

 

 

 

§ 4.

 

Przedmiotem współpracy  organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania oraz realizacja zadań Gminy w sferze pożytku publicznego.

 

Zadania te obejmują w szczególności:

 

  1)  prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów o tematyce przyrodniczej i środowiskowej,

 

  2)  propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,

 

  3)  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

 

  4)  organizację imprez, zawodów, turniejów sportowych,

 

  5)  organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,

 

  6)  bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,

 

  7)  organizowanie imprez kulturalnych, konkursów oraz koncertów muzycznych i recytatorskich,

 

  9)  organizowanie plenerów, wystaw, konkursów twórczości artystycznych,

 

10)  organizowanie imprez masowych,

 

11)  wspieranie inicjatyw  i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego, ochrony obiektów zabytkowych i miejsc pamięci narodowej,

 

12)  propagowanie dorobku kulturowego,

 

13)  tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji psychicznej i fizycznej dla osób niepełnosprawnych,

 

14)  wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

 

15)  realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

 

16)  organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

 

17)  organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym,

 

18)  wspieranie działalności punktów konsultacyjnych ośrodków interwencji kryzysowej, poradni rodzinnych i innych,

 

19)  prowadzenie zajęć kształtujących życie w abstynencji oraz świadczenie w tym zakresie poradnictwa,

 

20) prowadzenie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowiska wiejskiego.

 

 

§ 5

 

Sfera zadań publicznych objęta programem wyszczególniona jest w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Do priorytetowych zadań publicznych zalicza się:

 

 

1.      pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

 

2.      podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 

3.      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 

4.      ekologię i ochronę przyrody,

 

5.      krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 

6.      ochronę i promocję zdrowia,

 

7.      ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

 

8.      przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 

9.      kultury i sztuki.

 

 

§ 6

 

Współpraca w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4 i 5 może przybierać  formę wsparcia finansowego poprzez:

 

 1. powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie   ich realizacji,

   

 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

   

 

§ 7.

 

Współpraca w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4 i 5  może przybierać również  m.in. formę:

 

 1. udzielania przez Gminę wsparcia pozafinansowego dla organizacji  np. poprzez użyczenie sprzętu i udostępnienie sal,

   

 2. koordynowania działań, prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, bieżącej wymiany informacji,

   

 3. promocji działalności organizacji pozarządowych.

   

 

§ 8.

 

 Realizacja  zadań w formie opisanej w § 6  niniejszego programu odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych i przeprowadzanych przez Wójta Gminy z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

§ 9

 

Rokrocznie na realizację Programu zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy środki w wysokości co najmniej 300 000 zł.

 

 

§ 10

 

W terminie do 30 kwietnia każdego roku Wójt Gminy zda Radzie Gminy oraz organizacjom pozarządowym sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Rada Gminy dokonuje oceny Programu pod względem merytorycznym, organizacyjnym i  finansowym.

 

 

§ 11

 

Przygotowany przez Wójta projekt Wieloletniego Programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi podlega konsultacjom w trybie określonym uchwałą Rady Gminy Solec-Zdrój Nr III/7/10 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.

 

 

§ 12

 

 1. W celu oceny i wyboru ofert Wójt w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową w skład której wchodzą osoby  wskazane w przepisach określonych w art. 15 ust. 2b – 2e ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

 2. Wójt podaje do wiadomości publicznej informację o możliwości składania kandydatur przedstawicieli organizacji do udziału w pracach komisji konkursowych.

   

 3. Spośród zgłoszonych  kandydatur Wójt  asygnuje osoby do pracy w komisji, kierując się każdorazowo posiadaną przez nich wiedzą specjalistyczną  w dziedzinie zadań, których dotyczy konkurs.

   

 4. Komisja konkursowa po zbadaniu prawidłowości  sporządzenia i terminowości złożenia ofert opiniuje złożone oferty, sporządzając z tych czynności protokół.

   

 5. Protokół podlega przekazaniu Wójtowi, który podejmuje ostateczna decyzję o dofinansowaniu zadania.

   

     6.   Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych a jej ustalenia zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: