Obwieszczenie

2016-10-18 10:05:52 Obwieszczenia

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Solec-Zdrój 18.10.2016


Obwieszczenieo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Solec-Zdrój, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.)

 informuje

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji dla gminy Solec-Zdrój na lata 2016 - 2023”

                Zgodnie z art. 57 pkt. 1 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rewitalizacji dla gminy Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023.”

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rewitalizacji dla gminy Solec-Zdrój na lata 2016 - 2023” (pismo dnia 12.10.2016r. znak: NZ.9022.5.162.2016). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 12.10.2016r. znak: WPN-II.410.165.2016. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rewitalizacji dla gminy Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023”.

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.),  a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 w/w ustawy. 

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                                        mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: