Zawiadomienie - Obwieszczenie

2016-12-15 14:49:23 Obwieszczenia

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 15.12.2016 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”.

OŚ.6220.2.2016                                                                                                                               Solec Zdrój, dn. 15.12.2016

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.( KPA) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)
Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój” zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Solec-Zdrój. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowościach Solec-Zdrój, Zielonki, Zborów, Piestrzec i Wełnin.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) strony są zawiadamiane o czynnościach organu poprzez obwieszczenie. Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. właściwych miejscowo sołectwach; Solec-Zdrój, Zielonki, Zborów, Piestrzec i Wełnin.

Jednocześnie zawiadamiam strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00. Na podstawie art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie bądź doręczenie uważna się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA

dr inż  Ewa Król-Pałys

inspektor ds. ochrony środowiska

 

Otrzymują:

1.    Gmina Solec-Zdrój

2.    Dobiesław Śliz - pełnomocnik Inwestora, PROENCO Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce


Zobacz również: