OBWIESZCZENIE

2017-02-27 12:04:59 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój

OBWIESZCZENIE

Solec – Zdrój, dnia 27.02.2017r.

Znak: GP.6730.3.2017


Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego,

działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój


Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.


  Z up. Wójta Gminy Solec – Zdrój

Grzegorz Jabłoński

insp. ds Gospodarki przestrzennej

Zobacz również: