OBWIESZCZENIE

2008-04-25 09:09:19 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

wzór

Solec - Zdrój , dnia 22.04.2008.

.

Znak: GPŚ.I.7331-9/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.04.2008 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowie mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Q d.śr = 700 m3/d i oczyszczalni ścieków pokąpielowych o wydajności Q d.śr = 200 m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla obsługi terenów skanalizowanych miejscowości Solec Zdrój, Magierów, Zborów , Żuków, Kików, Wełnin, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 51, 52, 54, 151, 152, 153 położone w miejscowości Wełnin oraz działki o numerach ewidencyjnych 583/1 i 601, położone w miejscowości Solec Zdrój.


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

Z up. Wójta
Mgr inż. Piotr Kalita
Kierownik Ref. Rolnictwa
Inwestycji i Gospodarki Gruntami

Zobacz również: