Zawiadomienie

2021-11-09 08:18:55 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w m. Solec - Zdrój

Solec - Zdrój, dn. 09.11.2021.
Znak: RIG-III.6831.15.2021


Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w m. Solec - Zdrój zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:
1) 31/1 o powierzchni 0,0138 ha,
2) 31/2 o powierzchni 0,1962 ha 

Celem podziału działki jest wydzielenie działki 31/1 na powiększenie działki sąsiedniej o nr. 29 oraz 30.


Na podstawie art. 10 Kpa strony zainteresowane w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się aktami z sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju pok. Nr 50 w godzinach od 700 do 1500 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie. Zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie można złożyć na adres ug@solec-zdroj.pl, poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, listownie lub na Biuro podawcze budynku UG podając nr sprawy.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
Otrzymują:
1) Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 09.11.2021r.

Zobacz również: