Zawiadomienie

2024-01-19 09:40:27 Obwieszczenia

w sprawie podziału nieruchomości, działki oznaczonej nr ewid. 80/2 o powierzchni 0,8400 ha położonej w m. Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki

Solec - Zdrój, dn. 19.01.2024.

Znak: RIG-III.6831.1.2024

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że z wniosku: Gminy Solec – Zdrój prowadzone jest postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki oznaczonej nr ewid. 80/2 o powierzchni 0,8400 ha położonej w m. Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

1)      80/3 o pow. 0,7930 ha

2)      80/4 o pow. 0,0470 ha

 

Celem podziału jest regulacja przebiegu drogi gminnej.

 

 

Na podstawie art. 10 Kpa strony zainteresowane w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się aktami z sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju pok. Nr 34 w godzinach od 700 do 1500 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie. Zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie można złożyć na adres ug@solec-zdroj.pl, poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, listownie lub na Biuro podawcze budynku UG podając nr sprawy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 19.01.2024r.

2)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Zagórzany.

 

Zobacz również: