Zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

2018-11-02 13:36:57 Obwieszczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.3.2-3/2018

 

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce" współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego", Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych"

 

  1. Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

z siedzibą w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój NIP: 6551879623, REGON: 291010754

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Źródło finansowania projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Link do konkursu:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/item/1989-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-02-iz-00-26-177-18-w-ramach-

poddzialania8-3-2-wsparcie-ksztalcenia-podstawowego-w-zakresie-kompetencji-kluczowych

  1. Miejsce publikacji zapytania ofertowego

  1. Siedziba Zamawiającego: ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

  2. Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  3. Strona internetowa Zamawiającego: http://solec-zdroj.pl/bip/

     

     Treść - Zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

  Załączniki - Zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018(archiwum spakowane .zip)

 

Zobacz również: