Informacja z udzielonej pomocy de minimis za 2019 r.

2020-05-29 14:52:43 Obwieszczenia

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej więcej»

Informacja

2020-05-29 14:34:44 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

Informacja

2020-05-27 10:02:18 Obwieszczenia

Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku więcej»

Informacja

2020-05-27 09:57:13 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

Obwieszczenie

2020-05-25 11:22:12 Obwieszczenia

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi W miejscowościach Świniary i Zielonki więcej»

Stanowisko RDOŚ w Kielcach dot. stacji telefonii komórkowej w Świniarach

2020-05-22 14:26:07 Obwieszczenia

Stanowisko RDOŚ w Kielcach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Świniary więcej»

Obwieszczenie

2020-05-21 09:18:50 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Decyzja dot. stacji telefonii komórkowej w Świniarach

2020-05-15 13:26:16 Obwieszczenia

Decyzja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Świniary więcej»

Obwieszczenie

2020-05-06 11:45:35 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 04.05.2020 roku znak: KR.ZUZ.4.421.322.2019.ES dotyczące udzielenia Gminie Solec-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec-Zdrój” więcej»

Obwieszczenie

2020-05-04 13:43:11 Obwieszczenia

Wójt gminy Solec-Zdrój zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»