OGŁOSZENIE

2018-10-24 13:58:29 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce"

2018-10-24 08:12:10 Obwieszczenia

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce" współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego", Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych" więcej»

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

2018-10-04 22:28:48 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-09-24 10:38:36 Obwieszczenia

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec-Zdrój więcej»

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-09-19 12:35:55 Obwieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu więcej»

Ogłoszenie

2018-09-12 12:13:13 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Ogłoszenie

2018-08-28 12:15:14 Obwieszczenia

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Ogłoszenie

2018-08-17 12:37:36 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy

2018-08-09 12:41:14 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w więcej»

Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2018-08-06 11:02:58 Obwieszczenia

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 - ANEKS nr 1" więcej»