Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Śroodowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024

2017-04-20 10:27:31 Obwieszczenia

o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024 więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-18 08:13:28 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-18 08:00:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława BM w Świniarach”.
więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-04-13 13:34:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne o niemożności ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piasek Mały (użytkowanej jako las), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 168 o pow. 3.46 ha, zgodnie z art. 8 a ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-04-10 13:55:36 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn: Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-10 08:31:28 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-07 12:51:31 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława BM w Świniarach”. więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-03-23 07:51:42 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sporawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-03-17 12:05:17 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016.2147 z dnia 2016.12.23 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej następujące nieruchomości stanowiące własność gminy Solec –Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-03-17 09:54:10 Obwieszczenia

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Zagajów gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagajów jako działka więcej»