Obwieszczenie

2023-09-18 13:10:02 Obwieszczenia

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Sandomierz o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. zasypanie stawu, zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 70/6, obręb 0018 Zielonki, obręb ewid. 260105_2 Solec - Zdrój gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Sandomierz, 13.09.2023 r.
więcej»

Obwieszczenie

2023-09-11 13:36:57 Obwieszczenia

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07,09.2023r. o wydaniu decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r. o udzieleniu dla Gminy Busko - Zdrój pozwolenia wodnoprawnego.
więcej»

Obwieszczenie

2023-09-05 11:59:05 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Solec – Zdrój w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 04.05.2020 r . więcej»

Ogłoszenie

2023-08-23 10:25:46 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2023-08-22 10:37:43 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. więcej»

Ogłoszenie

2023-08-16 09:50:47 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.08.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie O wydaniu decyzji Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji:

2023-08-10 08:58:53 Obwieszczenia

Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmującą część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój, więcej»

Obwieszczenie

2023-08-03 13:42:53 Obwieszczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania więcej»

Obwieszczenie

2023-08-03 13:33:47 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Stępniak z dnia 07.04.2023 roku (data wpływu 11.04.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniach: 15.05.2023 r. oraz 21.07.2023 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-07-27 07:43:03 Obwieszczenia

dotyczące opracowania koncepcji odprowadzania wód opadowych
więcej»