Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 17.05.2024r. znak: AB.670.4.3.2024

2024-05-22 09:55:28 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 1 Solec-Zdrój - Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.05.2024r. znak: AB.670.4.2.2024

2024-05-10 18:30:10 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 4 Piasek Mały - Baranów Chwalikówka cz. 1 w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 02.05.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-05-08 12:55:20 Obwieszczenia

dotyczące wydania w dniu 02.05.2024r. decyzji znak: AB.670.4.1.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

OGŁOSZENIE

2024-05-06 10:19:13 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 23.04.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 25.04.2024r. znak: AB.670.4.8.2023

2024-04-30 12:15:50 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2024-04-25 17:41:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 23.04.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Sandomierz

2024-04-25 09:34:29 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr ewid. 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm.
Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-socjalnego mającego związek funkcjonalny z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji i konserwacji maszyn i sprzętu rolniczego.
więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

2024-04-18 13:33:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej»

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

2024-04-16 13:37:55 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych na terenie dz. nr ewid. 187/2, 189/1, 189/2, 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm. Solec-Zdrój oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły ścieków bytowych w projektowanym zbiorniku na nieczystości ciekłe, na dz. nr ewid. 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm. Solec-Zdrój, więcej»

OGŁOSZENIE

2024-04-10 08:07:04 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU
więcej»