Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-09-24 10:38:36 Obwieszczenia

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec-Zdrój więcej»

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-09-19 12:35:55 Obwieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu więcej»

Ogłoszenie

2018-09-12 12:13:13 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Ogłoszenie

2018-08-28 12:15:14 Obwieszczenia

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Ogłoszenie

2018-08-17 12:37:36 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy

2018-08-09 12:41:14 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w więcej»

Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2018-08-06 11:02:58 Obwieszczenia

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 - ANEKS nr 1" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-08-03 08:42:29 Obwieszczenia

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

2018-07-31 09:39:52 Obwieszczenia


Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

2018-07-25 10:18:10 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie. więcej»