Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2013-04-24 08:34:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Ogłoszenie

2013-04-17 11:01:04 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 16 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz potrzebujących WIELKI GROSZ. więcej»

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

2013-02-26 10:53:57 Obwieszczenia

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2013-02-20 08:23:45 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2013-02-07 11:00:15 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej»

ZAWIADOMIENIE

2013-01-22 10:24:23 Obwieszczenia

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a. więcej»

OBWIESZCZENIE

2013-01-22 09:55:01 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: GPŚ.I.6220.6.2012 z dnia 21.01.2013r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a. więcej»

OBWIESZCZENIE

2013-01-11 08:52:21 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców o wymaganiach w zakresie zimowego utrzymania porządku na terenie nieruchomości.
więcej»

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA – NOWY SYTSEM GOSPODARKI ODPADAMI

2013-01-08 08:31:37 Obwieszczenia

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne wprowadzają zasadnicze zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte zmiany wynikają z wymogów Unii Europejskiej i obowiązku dostosowania prawa polskiego do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

2012-12-17 14:49:35 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój prowadzi badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Konferencja wraz z cateringiem na temat „Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” więcej»